Настройки на бисквитките

Вашите права

Нашият сайт използва "бисквитки", малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство, за да подобри потребителското изживяване. Тези файлове са безвредни и са от решаващо значение за поддържането на безпроблемна среда за пазаруване.

Използването на бисквитки от наша страна е в съответствие с чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Предпочитате да не използвате бисквитки?

Можете да се откажете, като настроите браузъра си да ви предупреждава за опити за съхранение на бисквитки. Отказът може да повлияе на функционалността на сайта.

Поверителността на личните Ви данни е наш приоритет, а удобството Ви при навигацията в сайта е наша цел.

Строго необходими

Искаме да ви информираме за "строго необходимите" бисквитки, които са неразделна част от нашата платформа. С достъпа си до нашия сайт вие по същество приемате тези бисквитки, тъй като те са от основно значение за правилното функциониране на нашите услуги и са задължителни в нашите системи.

Тези основни бисквитки осигуряват сигурно и непрекъснато преживяване, като поддържат основни функции и запазват целостта на работата на нашата платформа.

SkyPrime Platform: Осигурява основните функционалности, с които взаимодействате пряко, като гарантира надеждно и ефективно пътуване на потребителите.

SkyPrime Analytics: Защитава стабилността на платформата, като следи показателите за производителност и анализира взаимодействията на потребителите с цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Тези "бисквитки" не проследяват лична информация и служат само за осигуряване на безпроблемно и сигурно онлайн изживяване. Поради съществената си роля те остават активни, за да поддържат отличната работа, която очаквате от нашата платформа.

Ефективност

Ограничаването на бисквитките може да намали функционалността на сайта. Използваме бисквитки като Google Analytics, за да разберем поведението на посетителите и да подобрим работата ви, без да улавяме лична информация.

Приемането на тези бисквитки ни помага да осигурим по-гладко и по-сигурно пътуване на потребителите.

Функционалност

Деактивирането на бисквитките може да повлияе на работата на уебсайта. За по-голяма яснота използваме незадължителни бисквитки:

AddThis social sharing: Позволява лесно споделяне на съдържание в социалните медии.

Remember me: Безопасно съхранява данните за вход за бъдещи посещения.

Те подобряват вашето преживяване, като осигуряват ефективна навигация и персонализирани взаимодействия.

Таргетиране

Ограничаването на "бисквитките" може да попречи на оперативната ефективност на нашия уебсайт. Ние ценим прозрачността и искаме да ви информираме за някои незадължителни бисквитки, които влияят на вашето преживяване:

Facebook Ads: Адаптира рекламата въз основа на вашите предпочитания и взаимодействие.

Retargeting: Отново ангажира заинтересовани клиенти с подходящо съдържание.

Glami: Подобрява изживяването при пазаруване с персонализирано модно съдържание.

Тези "бисквитки" имат за цел да оптимизират вашето сърфиране и пазаруване, като предоставят съдържание, което отговаря на вашите предпочитания.

Пречиствателни станции

Проектиране, строеж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на пречиствателни станции за битови отпадни води, индустриални води и питейни води .

 

Вземаме най-доброто от конвенкционалните практики и го прилагаме в разработените от нашите специалисти нови иновационни решения за пречистване на води, което спестява време и пари. Във всеки един проект, който реализираме, използваме последните технологии на пазара и се опитваме всеки следващ проет да бъде по-добър от предишния. Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата за конкретни нужди до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология. Всичко това се осъществява под непрекъснат лабораторен контрол поради особената важност на процеса – получаване на чиста вода за повторно използване или пък пречистване на  водата до степен, да се включи към речните потоци без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност за хората и животните.

Пречиствателни станции

Проектиране, строеж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на пречиствателни станции за битови отпадни води, индустриални води и питейни води .

Пречиствателни станции

Вземаме най-доброто от конвенкционалните практики и го прилагаме в разработените от нашите специалисти нови иновационни решения за пречистване на води, което спестява време и пари. Във всеки един проект, който реализираме, използваме последните технологии на пазара и се опитваме всеки следващ проет да бъде по-добър от предишния. Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата за конкретни нужди до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология. Всичко това се осъществява под непрекъснат лабораторен контрол поради особената важност на процеса – получаване на чиста вода за повторно използване или пък пречистване на  водата до степен, да се включи към речните потоци без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност за хората и животните.

Пречиствателни станции
Пречиствателни станции
Пречиствателни станции

Етапи по стартиране на проект за пречиствателна станция за битови отпадни води.

Предпроектно проучване

1. Предпроектно проучване

Пречиствателни станции

2. Проектиране и вадене на строително разрешение и всички други документи за стартиране на строежа

Пречиствателни станции

3. Пълен инженеринг на проекта

Пречиствателни станции

4. Пускане в експлоатация на съоръжението

пречистване

След уточняването на степента на пречистване, която трябва да бъде осигурена в резултат от работата на станцията, се пристъпва към избор на метод/и за пречистване и комплекс от съоръжения, чрез които да се постигне желания пречиствателен ефект, т.е. уточнява се технологичната схема.

пречистване

Основен принцип при проектирането на комплекси от съоръжения от този тип е разработването на няколко (поне две) алтернативни технологични решения.

пречистване

Основни компоненти на пречиставателна станция за отпадни води.

Пречиствателните станции за битови отпадни води, обикновено са изградени от четири основни компонента, осигуряващи механично пречистване, биологично пречистване, допречистване (дълбоко пречистване) и третиране на задържаните в процеса на работа утайки. В зависимост от дебита на отпадъчния воден поток, вида, формата и концентрацията на замърсяващите вещества, мощността и категорията на водоприемника са възможни редица вариантни решения за избор на технологична схема.

Изборът на подходящ терен за изграждане на включените в технологичната схема елементи е предпоставка за ефективността на работата, както на отделните съоръжения, така и на станцията като цяло. От голямо значение е и спазването на минимално необходимите санитарно-защитни отстояния на ПСОВ от урбанизирани територии с отчитане на силата и посоката на преобладаващите ветрове и инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия на избрания парцел (с цел намаляване на обема на земно-изкопните работи в процеса на изграждане). От тях произхожда и възможността за осигуряване на гравитачно протичане, както на третираната вода, така и на попадналите на територията на площадката дъждовни води и/или води от снеготопене. Наличието на подходяща инфраструктура спомага за осигуряването на най–малки по обем, респективно цена преки строително – монтажни работи и косвени експлоатационни разходи. Избраният терен трябва да осигурява възможност за оптимално разположение на съоръженията както върху него, така и едно, спрямо друго. Целта е да се намалят до минимум технологичните връзки между отделните съоръжения и площадковите комуникации като цяло.

Пречиставателна станция

Пречиствателни станции за отпаднии води

Пречиствателни станции за отпаднии води

 

Пречиствателните станции за битови отпадни води разполагат със системи за пречистване, които третират водата в зависимост от потребностите с използването на химични, физични и механични методи. Пречистването се осъществява последователно, като в зависимост от целите се осъществява механично почистване, неутрализация, декарбонизация, утаяване, мембранна филтрация, отделяне на манган и желязо, деминерализация и биологично почистване до постигане на предварително зададени норми.

Според технологията на пречистване пречиствателните станции могат да бъдат:

ПБПС - Проточни билогични пречиствателни станции

SBR - Пречиствателна станция

MBR - Пречиствателни станции

MBBR - Пречиствателни станции

AnMBR- Пречиствателни станции

ВБК - Въртящи се  биоконтактори

Пречиствателни станции тип микро-еко системи, изградени във влажни зони с влаголюбива растителност.  (CW).

Пречиствателнии станции за питейна вода

Пречиствателнии станции за питейна вода

 

Проектиране, производство, изграждане и поддръжка на високотехнлогични филтриращи системи и пречиствателни станции за питейна вода

Осигуряването на питейна вода за населението е една от най-важните задачи на обществото и проектирането на водоснабдителните системи, трябва да следва не само правилата на инженерните науки, но също така се нуждае от технически познания и практически опит в това отношение. Водите се пречистват по различен начин в различните общности, в зависимост от качеството на водата, която навлиза в станцията. Например подпочвените води изискват по-малка обработка, отколкото водите от езера, реки и потоци.

Ние искаме да дадем своя скромен принос, като реализираме проект "ЧИСТА ВОДА ЗА АФРИКА" и осигурим чиста питейна вода и подходящи санитарни системи. Проектът ще се реализира на територията на осем африкански държави в южната част на Африка с централен кординационен, логистичен и производствен център  гр. Lusaka,  ZAMBIA.

Пречиствателни станции за индустриални води

Пречиствателни станции за индустриални води

 

Проектиране, производство, изграждане и поддръжка на високотехнлогични пречиствателни съоръжения за индустриални и процесни води.  

Пречистването на индустриални отпадъчни води се състои в прилагане на различни технологии за премахване на разтворените и суспендирани органични и неорганични вещества и подобряване на качеството на водите с цел безопасното им заустване в канализационните системи, заустване във  водоприемник или повторната им употреба за различни цели (водни кръговрати). Обработката на индустриални отпадъчни води, включва методи и процеси, прилагщи се за води, които са вторичен продукт от индустриалната дейност.

Предлагаме на вашето внимание комбинация от различни технологии за различната замърсеност на водата.

• Линейна хидродинамична и акустична кавитация. Замърсената вода, преминаваща през осцилиращи елементи, отделя от молекулите си всички разтворени замърсители. Като резултат от процеса на кавитация, коагулантът и замърсената вода реагират много по-бързо, утаяването става за много по-кратко време. При пречистването на вода от преработката на мляко, силните дълги полипептидни аминокиселинни вериги на казеин се разкъсват, след което пречистването през биостадия става много по-бързо.

• Разширени окислителни процеси (AOP). Това е набор от процедури за химическа обработка, проектирани за отстраняване на органични (а понякога и неорганични) материали в отпадъчните води, чрез окисляване, чрез реакции с хидроксилни радикали (ОН). AOP могат да намалят концентрацията на замърсители хиляди пъти и без остатъци от химикали.

• Микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета. За силно замърсени отпадъчни води от животновъдни ферми, хранителна промишленост, производство на висококачествени органични торове, пречистване и унищожаване на патогени и микроорганизми в отпадъчни води и утайки от промишлени отпадъчни води, проникваща вода от сметища и други. Резултатът след третирането е чиста вода и тор.

• Електрокоагулация - това е метод с електролиза, с разтворими метални аноди, в резултат на което се получава силна коагулация. Инокулатори за култивиране на адаптирани биоорганизми. Това е биологичен етап за отглеждане на специални микроорганизми и приспособяване за оставяне в специална среда (токсични, петролнии т.н.).

Пречиставателна станция

Готови висококачествени пластмасови пречиствателни станции за отпадни води с немско оборудване и всички сертификати за качество за обекти до 100 е.ж. 

Допълнително оборудване като, резервоари, шахти, готови помпени станции и каломаслоуловители

  • Доставка 
  • Професионален монтаж от опитни специалисти  
пречиствателни станции
пречиствателни станции
пречиствателни станции
пречиствателни станции

Обекти

Инсталация за пречистване на въздух (скрубер)
Инсталация за пречистване на въздух (скрубер)

Мегапорт Велико Търново

Пречиствателна станция произведена
Пречиствателна станция произведена

Българска Антарктическа База "Св. Климент Охридски", о-в Ливингстън.

Модулна пречиствателна станция тип СБР
Модулна пречиствателна станция тип СБР

Станцията е с пластмасови резервоари за нуждите на предприятие в гр. София

Подготовка на терен за вертикална планировка
Подготовка на терен за вертикална планировка

Инсталация за повторно използване на вода
Инсталация за повторно използване на вода

Екобулхарт гр. Пазарджик

Пречиствателна станция за отпадъчни битови води
Пречиствателна станция за отпадъчни битови води

гр. Ямбол, фирма "ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТИХНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води
Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води

село Слънчево, фирма "ЖАР" ООД

Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води
Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води

Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води - град Съединение, фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД

Пречиствателна станция за инфилтратни води от компостираща инсталация
Пречиствателна станция за инфилтратни води от компостираща инсталация

гр. Петрич

HYDRO MAX STROY
_________________

Преди 30 години започнахме като малък екип, който имаше за цел да предложи нещо ново, различно и жизненоважно за всички нас, а именно решаваненето на проблема с водата.

Не се колебайте да се свържете с нас! Не се колебайте да се свържете с нас!
Хидро Макс Строй

Имате въпроси?

Не се колебайте да се свържете с нас!

0876 657 666