Пречиствателни станции за битови отпадни води

Пречиствателни станции за битови отпадни води

Проектиране, строеж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на пречиствателни станции за битови отпадни води /ПСБОВ/

Взимаме най-доброто от конвенкционалните практики и го прилагаме в разработените от нашите специалисти нови иновационни решения за пречистване на отпадни води, което спестява време и пари. Във всеки един проект, който реализираме, използваме последните технологии на пазара и се опитваме всеки следващ проет да бъде по-добър от предишния.

Пречиствателните станции за битови отпадни води разполагат със системи за пречистване, които третират водата в зависимост от потребностите с използването на химични, физични и механични методи. Пречистването се осъществява последователно, като в зависимост от целите се осъществява механично почистване, неутрализация, декарбонизация, утаяване, мембранна филтрация, отделяне на манган и желязо, деминерализация и биологично почистване до постигане на предварително зададени норми.

Всичко това се осъществява под непрекъснат лабораторен контрол поради особената важност на процеса - създаване на чиста вода за повторно използване или пък пречистването на  водата до степен да се включи към речните потоци без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност за хората и животните. Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата за конкретни нужди до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология.

Етапи по стартиране на проект за пречиствателна станция за битови отпадни води :

1. Предпроектно проучване

2. Проектиране и вадене на строително разрешение и всички други документи за стартиране на строежа

3. Пълен инженеринг на проекта

4. Пускане в експлоатация на съоръжението

 

Пречиствателните станции за битови отпадни води обикновено са изградени от четири основни компонента, осигуряващи механично, биологично пречистване, допречистване (дълбоко пречистване) и третиране на задържаните в процеса на работа утайки. В зависимост от дебита на отпадъчния воден поток, вида, формата и концентрацията на замърсяващите вещества и мощността и категорията на водоприемника са възможни редица вариантни решения за избор на технологична схема.

Изборът на подходящ терен за изграждане на включените в технологичната схема елементи е предпоставка за ефективността на работата, както на отделните съоръжения, така и на станцията като цяло. От голямо значение е и спазването на минимално необходимите санитарно-защитни отстояния на ПСОВ от урбанизирани територии с отчитане на силата и посоката на преобладаващите ветрове и инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия на избрания парцел (с цел намаляване на обема на земно - изкопните работи в процеса на изграждане). От тях произхожда и възможността за осигуряване на гравитачно протичане както на третираната вода, така и на попадналите на територията на площадката дъждовни води и/или води от снеготопене. Наличието на подходяща инфраструктура спомага за осигуряването на най – малки по обем, респективно цена преки строително – монтажни работи и косвени експлоатационни разходи. Избрания терен трябва да осигурява възможност за оптимално разположение на съоръженията както върху него, така и едно спрямо друго. Целта е да се намалят до минимум технологичните връзки между отделните съоръжения и площадковите комуникации като цяло. Освен това трябва да е осигурена и възможност за поетапно доизграждане и/или разширяване на станцията без да се налагат мащабни реконст-рукции. И в този случай се препоръчва разработване на няколко вариантни решения, като за меродавно се приема това, което в най-висока степен удовлетворява горе-изложените условия при спазване на изискванията на серията стандарти БДС EN 12255 „Пречиствателни станции за отпадъчни води“. При планиране на възможното разположение на отделните съоръжения от технологичната схема на вече избрания за изграждане на станцията терен, съгласно гореописаните изисквания, са възможни два подхода. Това са т.н. „Принцип на блоковата компановка“ и „Принцип на функционалната компановка“.

     В първия случай, приеман за по-целесъобразен от икономическа гледна точка,     пречиствателните процеси протичат в комплекс от съоръжения, обединени в общ блок. Предимствата на това решение са, че се използват общи стени на разположените едно до друго съоръжения, с което се намалява дължината на различните връзки, канали и тръбопроводи. Площта на така обединения комплекс от съоръжения е минимална, което е предпоставка за по-малки строително-монтажни работи при необходимост от ситуиране на съоръженията в производствени помещения (при страни с по-студен климат или в случай на отделяне на неприятни миризми). Основен недостатък на този тип компановка е зависимостта на отделните съоръжения в комплекса - в случай на авария, профилактика и/или ремонт на едно от тях се налага преустановяване на работата на целия блок. Освен това, ако на по-късен етап от експлоатацията на станцията се налага поетапно доизграждане и/или разширяване на някое от съоръженията възниква необходимост от реконструкция и на останалите елементи от компановката. Гореописаните недостатъци се компенсират от функционалния тип компановка, характеризираща се с относително по-голяма производствена гъвкавост. При нея отделните съоръжения са автономни и при доизграждане, реконструкция или разширяване на отделен компонент не се предприемат допълнителни корекции на останалите. Това става за сметка на значително по-големите площи, необходими за разположение на съоръженията.                                                          

               А) Пречиствателни станции за големи населени места от 200 000 до 2 000 000 еж.

               Б) Пречиствателни станции за средно големи населени места от 100 000 до 1 000 000 еж.

               В) Пречиствателни станции за малки населени места от 10 000 до 100 000 еж.

               С) Пречиствателни станции за населени места от 2 000 до 10 000 еж.

               Д) Пречиствателни станции за населени места от 200 до 2000 еж.

               Г) Пречиствателни станции за населени места от 50 до 200 еж.

               Е) Пречиствателни станции за малки комплекси до 50 еж.

               Ж) Пречиствателни станции за еднофамилни къщи или комплекси от 2 до 50еж

     

Според технологията на пречистване пречиствателните станции могат да бъдат:

           А) ПБПС- Проточни билогични пречиствателни станции

          Б) SBR-Пречиствателна станция

          В) MBR-Пречиствателни станции

          С) MBBR-Пречиствателни станции

          Д) AnMBR- Пречиствателни станции

          Г)  ВБК- Въртящи се  биоконтактори

          Е) Пречиствателни станции тип-микро-еко системи изградени във влажни зони с влаголюбива растителност.  ( CW).

 

1.      Определянето на необходимата степен на пречистване става въз основа на отчитане на редица фактори като:  Параметрите на третираната вода (степен на замърсеност, концентрация на основните замърсяващи вещества, показатели, за които се следи на изхода и др.), морфологичните, хидроложките и хидродинамичните параметри на водоприемника, възможност за последваща употреба на обработената вода, възможност за екологосъобразно оползотворяване на задържаните утайки и т.н.

2.      След уточняването на степента на пречистване, която трябва да бъде осигурена в резултат от работата на станцията, се пристъпва към избор на метод/и за пречистване и комплекс от съоръжения, чрез които да се постигне желания пречиствателен ефект, т.е. уточнява се технологичната схема.

3.      Основен принцип при проектирането на комплекси от съоръжения от този тип е разработването на няколко (поне две) алтернативни технологични решения.