Поддръжка на пречиствателни станции

Поддръжка на пречиствателни станции

Проактивна, корективна и превантивна техническа поддръжка на пречиствателни станции

Поддръжката  предотвратява възникването на  аварии и спомага за оперативната ефективност и за сигурността. Може би най-критичните моменти в работата на фасилити мениджмънт компаниите и ВиК операторите са именно авариите. Тогава проличава и колко добре е организирана дейността по поддръжка на пречиствателните станции за питейна, отпадъчна и процесна вода. Времето за реакция е от критична важност, особено ако аварията е свързана с  прекъсване на захранването  с питейна или процесна вода, там където има непрекъсваеми процеси на работа изискващи постоянно водозахранване.

 • Експертно становище на всички съществуващи системи и съставни елементи;

 

 • Периодично поддържане и следене на техническите и инженерните системи на пречиствателните станции;

 

 • Оперативни (при необходимост) и планирани (веднъж или два пъти месечно) посещения на експерти с професионален опит до обслужваните обекти;

 

 • Превантивна работа по възстановяване и регулиране на технологичните процеси и осигуряване на чисти отпадъчни води;

 

 • Настройка и регулиране на режимите;

 

 • Мониторинг след актуализация;

 

 • Следене на функционирането, надеждността и сигурността;

 

 • Премахване на отлагания по аераторите, еърлифт и стените;

 

 • Почистване на първичния утаител от твърди частици един път в Годината и профилактика на решетката за груби отпадъци два пъти;

 

 • Замяна на филтри и на износени компоненти.

 

 • Пуск в експлоатация на технологично оборудване

 

Проактивна поддръжка на пречиствателни станции за питейна, отпадъчна и процесна вода се осъществява чрез следващо поколение SCADA-система. SCADA системата представляват съвкупност от програмни и апаратни средства, които дават възможност за локално или отдалечено управление параметрите на автоматизирани технологични процеси в ВиК сектора. За разлика от други подобни системи ние използваме изкуствен интелект, който при определени условия може сам да взима решения по настройка на параметрите и предпазва пречиствателните съоръжения от аварии и евентуално принудително спиране на тяхната работа. SCADA системата  комуникира и взаимодействат с различни полеви устройства като сензори, клапани, помпи, мотори, задвижвания, аерационни системи и др. , посредством интерфейс човек-машина (HMI). Модерните решения за надзор, контрол, отдалечен достъп и събиране на данни са се превърнали в интегрална част от дейността на пречиствателните станции.

Архитектура на системата

 Използваната от нас SCADA системи за ВиК мрежи и пречиствателни станции използва разпределена децентрализирана архитектура, в която могат да бъдат разграничени две нива – локално ниво, отговарящо за водоснабдителните, пречиствателни станции, и централно ниво за оператора. Локалното ниво се основава на използването на програмируеми логически контролери и компютри, а централното ниво се състои от високоскоростни компютри за мониторинг и дистанционно управление на процесите.
Следенето на информацията в реално време и разширяването на обхвата на мониторинга, сравняването на работните параметри с приетите граници, съхраняването на данните и непрекъснатата им обработка налагат необходимостта от използването на цифровите технологии.

Тази необходимост се обуславя още от изискването за следене на техническото състояние на оборудването, ранното предотвратяване на потенциални проблеми, автоматичната настройка на параметрите, както и от свързването на двете нива с цел обмен на данни и команди за управление.

От гледна точка на архитектурата, SCADA системата се разработва на база разпределен мрежов модел, за да може да обработва бързо голямо количество информация с висока надеждност и съобразяване на конкретните особености на всеки обект. Системите за мониторинг и управление следят протичането на технологичния процес, измерват с голяма точност консумацията на ресурси и производителността.

Това осигурява възможност за изпълнение на следните функции:
• събиране на данни от преобразувателите и обработването им;
• очертаване на технологични граници с помощта на събраните данни и алармиране в случай на нарушаване на тези граници;
• управление на помпите в зависимост от дебита или налягането във водоснабдителните мрежи за питейна вода;
• изготвяне на информационни бюлетини и специфицирани доклади;
• информационна поддръжка чрез създаване и гарантиране на сигурна и цялостна база данни;
• разработване на синтезирани доклади с данни от базите и архивите и визуализирането им, с възможност за финализиране или модификация от потребителя;
• представяне на мерките, които трябва да бъдат взети от операторите, чрез: схеми за бърза оценка на моментните експлоатационни характеристики; виртуални инструменти (графики и др.); диаграми на развитието на технологичния процес в определени времеви периоди;
• информираност на операторите, позволяваща предприемането на оптималните мерки;
• централизирано системно управление в специално изграден за целта централен диспечерски пункт (ЦДП);
• възможност за комбиниране на интерфейса с други информационни системи.

По-висока ефективност при поддръжка:
Прилагането на SCADA система за мониторинг на водоснабдителната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни и процесни води намалява  разходите за превантивна и корективна поддръжка. Чрез предоставянето на информация за степента на експлоатация на електромеханичните съоръжения SCADA системата може да помогне при определянето на честотата на превантивната поддръжка и вследствие на това да се редуцират потенциалните разходи за корективна поддръжка. Данните от системата за мониторинг позволяват и откриването на отклонения в измерването и повреди на инсталираните във водоснабдителната мрежа дебитомери и други измервателни устройства.

Достъпът до дистанционна информация за водните нива (резервоарите), дебитите (водопроводите), наляганията и мощността (помпените станции) прави възможна ранната детекция на аварии. Това често намалява и мащаба на повредите и съответно размера на финансовите средства за отстраняването им.

Проактивната поддръжка дава възможност на нашите сервизни техници да реагират незабавно при необходимост от ремонтни дейности. По наша статистика при  87% от случаите благодарение на проактивната поддръжка успяваме да отстраним възникналата авария без никой да разбере за това.